L'Associació de Fabricants de Calçat de Menorca es va constituir el 8 de juny de 1983 com a Associació, a l'empar de la Llei 19/77, de 1/477.

Entre els seus objectius figuren els següents:

  • La unió permanent i eficaç dels empresaris de fabricació de calçat.
  • Representació, gestió i defensa dels interessos econòmics, socials, laborals i professionals dels associats.
  • Establiment de serveis comuns de caràcter tècnic, informatiu, jurídic, econòmic, social i de qualsevol índole que siguin necessaris o convenients per a la millor atenció dels interessos de l'Associació i els seus associats.
  • Intervenir en la regulació de les relacions entre els treballadors i els empresaris, realitzant convenis col·lectius de treball, o altres pactes, i assessorant les empreses associades en els que se celebrin en el seu cas.
  • Intervenir en les situacions de conflictes laborals entre els empresaris i treballadors del sector i proposar les solucions pertinents.
  • Mantenir relacions amb entitats i organismes anàlegs, tant de caràcter oficial com privat, nacionals o estrangers, gestionant davant l'Administració Pública l'establiment de les mesures de política industrial, econòmica, financera, fiscal, etc., que redundin en benefici del sector. Així mateix, evacuar informes o dictàmens que li siguin sol·licitats per organismes oficials o privats i pels Tribunals de Justícia.